Sep

15 2021

Kol Nidres / Yom Kippur begins at Sundown

Kol Nidres / Yom Kippur begins at Sundown, Federation Offices close at sundown.